BMIAlkoholDiskuze×

VYHLEDAT

Zavřít

Aminokyseliny, kyseliny

Anabolika, steroidy

Antioxidanty

Bílkoviny, proteiny

Chemie

Enzymy, koenzymy

Hubnutí, diety, redukce

Kreatin, kre-alkalyn...

Minerální látky

PelMel

Pitný režim

Pohybový aparát

Přídatné látky, aditiva...

Řasy

Rostliny, extrakty, silice

Sacharidy

Tuky, oleje

Vitaminy

Živočišné látky, extrakty

www.nutrion.cz/info

PRO SPRÁVNOU FUNKCI STRÁNEK POVOLTE JavaScript.

» PelMel


JE VAŠE DÍTĚ V NORMĚ? Celostátní antropologický výzkum dětí a mládeže.

Česká republika se řadí k málu zemí, kde jsou rozsáhlé antropologické výzkumy dlouholetou tradicí. První rozsáhlý antropologický výzkum dětí a mládeže v Českých zemích Rakousko-Uherska provedl český lékař a antropolog prof. J. Matiegka, který v roce 1895 prostřednictvím učitelů škol změřil 100 000 školních dětí. Další měření dětí navázala na tento výzkum. V roce 1951 bylo provedeno první poválečné měření, v desetiletých intervalech pak navazovaly další výzkumy. Zde prezentovaný projekt byl již šestým takovým výzkumem. V rámci výzkumů bylo vždy změřeno 3 – 5 % dětské a dospívající populace od narození do 19 let, takže množství měřených dětí se pohybovalo od 60 do 120 tisíc. Předškolní děti bývají měřeny pediatry ve zdravotnických zařízeních, školní děti učiteli tělesné výchovy a biologie na základě písemných instrukcí.

Základními rozměry, které se pravidelně sledují, jsou tělesná výška a hmotnost. Dále se sleduje obvod hlavy, paže, břicha a boků, v minulosti i obvod hrudníku a délka chodidla. Zpracované výsledky pak slouží především jako růstové standardy, ke kterým přirovnáváme naměřené hodnoty sledovaného dítěte a můžeme posoudit, zda jeho růst a vývoj je přiměřený. Rozpoznáme-li včas, že vývoj tělesných znaků dítěte se odchyluje výrazněji od předpokládaných hodnot, můžeme předejít některým zdravotním komplikacím. Odchylky růstu nás mohou upozornit i na chybné výživové návyky, na psychické či jiné problémy dítěte. U dětí s diagnózou poruchy růstu je pak individuální antropologické vyšetření a porovnání s růstovými standardy nutností.

V současné době jsou růstové grafy součástí Zdravotního a očkovacího průkazu dítěte a mladistvého a dostávají je i samostatně pediatři a odborní lékaři.

Shrnutí výsledků
Dochází ke zpomalování pozitivního sekulárního trendu tělesné výšky, u dospívajících dívek až k jeho zastavení. U dospívajících chlapců naopak tento trend ještě pokračuje.
Poprvé v historii výzkumů jsou třináctiletí chlapci vyšší než dívky. Ještě v roce 1991 byly průměrné výšky obou pohlaví v tomto věku shodné.
Průměrná tělesná výška osmnáctiletých chlapců je 180,1 cm, dívek 167,2 cm.
V roce 2001 se nepotvrdilo, že děti z Prahy mají nejvyšší průměrnou výšku.
Poprvé v historii nebyl zjištěn statisticky významný rozdíl průměrné tělesné výšky mezi dětmi z komunit různé velikosti.
U dospívajících dívek nedochází ke zvyšování průměrné tělesné hmotnosti již od roku 1951.
Období nástupu adiposity rebound se posunulo na 50. percentilu BMI od roku 1951 u chlapců z 6,2 roku na 4,9 roku (o 1,3 roku), u dívek z 6,4 roku na 5,2 roku (o 1,2 roku).
V posledním desetiletí došlo u chlapců k dřívějšímu nástupu adiposity rebound o 0,6 roku, u dívek o 0,2 roku.
Prevalence nadváhy a obezity u dětí je statisticky významně svázána s hodnotou BMI rodičů, pohlavím dítěte (v neprospěch chlapců) a s úrovní vzdělání rodičů: čím vyšší vzdělání, tím nižší prevalence nadváhy a obezity.
U dětí mezi 7 a 11 rokem se zvýšil podíl obézních chlapců o 2,6 %, dívek o 1,7 % (oproti 3 % v roce 1991). Podíl dětí s nadváhou se významně nezvýšil.
S věkem klesá podíl jedinců s nadváhou a obezitou a stoupá podíl jedinců s nízkou hmotností.
U dívek zůstává střední doba nástupu menarché 13,0 roku, stejně jako v roce 1991. U chlapců došlo k posunu nástupu mutace ze 14,5 roku na 13,8, tedy o 0,7 roku do nižšího věku.

Růstové grafy
Hlavním výstupem celostátních antropologických výzkumů jsou růstové grafy pro sledované tělesné parametry. Velký zájem odborné veřejnosti o publikaci těchto graůf nám dává naději, že nastane období, kdy se tyto grafy znovu stanou samozřejmou pomůckou pro sledování individuálního růstu.

Přednostně byly tyto grafy zpracovány pro nové vydání Zdravotního a očkovacího průkazu dítěte a mladistvého. V záznamníku jsou uvedeny grafy tělesné délky, výšky, hmotnostně-výškového poměru, BMI a obvodu hlavy. Součástí záznamníku je i podrobný návod jak s grafy zacházet a jak tělesný růst dítěte hodnotit. Grafy i text je určen především rodičům dítěte.


Grant Interní grantové agentury Ministerstva zdravotnictví ČR
Registrační číslo: č. NJ/6792-3/2001
Nositel: Státní zdravotní ústav, Šrobárova 48, Praha 10
Řešitel projektu: Ing. Jana Vignerová, CSc., jvig@szu.cz
Spoluřešitelé:
Doc. RNDr. Pavel Bláha, CSc., Přírodovědecká fakulta UK, Praha
Ing. Marek Brabec, PhD., Státní zdravotní ústav, Praha
RNDr. Jarmila Kobzová, PhD., Pedagogická fakulta JU, České Budějovice
RNDr. Lubomír Krejčovský, CSc., Pedagogická fakulta UP, Olomouc
RNDr. Jitka Riedlová, 3. lékařská fakulta UK, PrahaNabízíme Vám k instalaci program RůstCZ, pomocí kterého můžete sledovat vývoj dítěte od narození do 18 let. Program pomáhá hodnotit individuální růst dítěte porovnáním s referenčními údaji vypracovanými pro českou populaci, sledovat vývoj jednotlivých parametrů během období růstu a upozornit na odchylky od předpokládaného vývoje. Program je určen především dětským a dorostovým lékařům, vzhledem k jednoduchosti a obsaženým metodickým doplňkům jej však mohou používat i rodiče se zájmem o harmonický tělesný vývoj svých dětí.


Instalace programu

Program je určen pro osobní počítače vybavené operačním systémem Microsoft Windows od verze 95 výše. Nevyžaduje speciální vybavení počítače technickými prostředky a spokojí se s rozlišením monitoru 800x600 obrazových bodů. Kliknutím na ikonku programu RůstCZ.zip uložte tento soubor do vašeho počítače. Dále je třeba některým souborovým manažerem komprimovaný soubor "rozbalit". Návod na instalaci naleznete též v souboru instalace.txt. Instalaci zahájíte spuštěním programu SETUP.EXE. V dalším postupu se laskavě řiďte pokyny instalačního programu. Doporučuje se neprovádět změnu přednastaveného adresáře pro instalaci programu, nejsou-li k tomu opravdu závažné důvody. Čtěte pozorně soubor CTI_MNE.TXT, jehož obsah se zobrazí na konci instalace.


V současné době je program RustCZ k dispozici ve verzi 2.3, kde jsou zahrnuty zvláštnosti růstu kojených dětí do jednoho roku věku. Jsou zde také implementovány operace se zálohováním a obnovou databázových souborů. Přitom je zajištěna kompatibilita se staršími verzemi programu. Technické aspekty naleznete podrobně popsané v návodu k obsluze, metodické stránky v sekci Metodika.


PS: v systému LINUX program funguje v prostředí WINE.

Státní zdravotní ústav
www.szu.cz

Diskuze » JE VAŠE DÍTĚ V NORMĚ? Celostátní antropologický výzkum dětí a mládeže.

Mohlo by Vás zajímat...


Stránky jsou věnovány informacím o výživových přípravcích, vitamínech, minerálech, doplňkové a sportovní výživě a látkám rostlinného původu. Stránky mají pouze informativní charakter.

Stránky se snaží podávat kvalitní, komplexní a objektivní informace. I přesto doporučujeme, veškeré zde získané informace porovnávat s dalšími zdroji, zejména z důvodu neustálého rozvoje vědních oborů spojených s oblastí zájmu těchto stránek.

Twitter NUTRIONczFacebook.com/nutrionczInstagram.com/nutrioncz

JE VAŠE DÍTĚ V NORMĚ? Celostátní antropologický výzkum dětí a mládeže.