BMIAlkoholDiskuze×

VYHLEDAT

Zavřít

Aminokyseliny, kyseliny

Anabolika, steroidy

Antioxidanty

Bílkoviny, proteiny

Chemie

Enzymy, koenzymy

Hubnutí, diety, redukce

Kreatin, kre-alkalyn...

Minerální látky

PelMel

Pitný režim

Pohybový aparát

Přídatné látky, aditiva...

Řasy

Rostliny, extrakty, silice

Sacharidy

Tuky, oleje

Vitaminy

Živočišné látky, extrakty

www.nutrion.cz/info

PRO SPRÁVNOU FUNKCI STRÁNEK POVOLTE JavaScript.


DOPINGOVÁ KONTROLA

Problematika dopingu jak u nás, tak i v celosvětovém měřítku, je stále složitější. Doping reprezentantů již sice u nás neřídí stát, v nových podmínkách se zvýrazněnými tržními principy se však motivace k podvodu zvanému doping nijak nesnížila. Pokrok ve farmacii a syntéze nových látek a v nových systémech zneužívání běžných léků je s určitým odstupem sledován pokrokem v analytických metodách antidopingových laboratoří i metodice dopingové kontroly.

Problémem je už sama definice dopingu, kterou se mezinárodní instituce snaží stále zdokonalovat.

 

Doping odporuje jak etice sportu, tak i lékařské vědě.

 

Doping zahrnuje:

 • používání látek ze zakázaných farmakodynamických skupin
 • používání zakázaných dopingových metod

U nás je tato definice částečně konkretizována pro potřeby dopingové kontroly v nález zakázané látky v tělních tekutinách sportovce. Sportovec sám je zodpovědný za pozitivní nález, to však nevylučuje postih dalších osob, které se na dopingu sportovce prokazatelně podílely.

 

Ve světě je boj proti dopingu řízen v několika úrovních. Vůdčí silou v tomto směru je Lékařská komise MOV, svá pravidla i orgány mají i jednotlivé mezinárodní sportovní federace. V Evropě působí v rámci Rady Evropy Monitorovací skupina, která koordinuje antidopingové aktivity států, které podepsaly Antidopingovou konvenci. Přistoupením k této konvenci se Česká republika zavázala k účinným opatřením na poli prevence a kontroly dopingu. Praktickým vykonáváním tohoto závazku pověřilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Antidopingový výbor ČR. Jeho výkonnou složkou je Exekutiva pro kontrolu dopingu, která organizuje nezávislé a většinou neavízované dopingové kontroly. Vlastní odběry vzorků provádí tým vyškolených komisařů po celé republice i v zahraničí.

Základním dokumentem pro boj proti dopingu v ČR je Česká charta proti dopingu, jejímž podpisem se jednotlivé sportovní svazy připojily k nadsvazovému systému boje proti dopingu. Pravidla pro kontrolní a sankční oblast činnosti Antidopingového výboru ČR jsou obsažena ve Směrnicí pro kontrolu a postih dopingu ve sportu. Tato směrnice nebo alespoň odkaz na ni by měl být obsažen ve sportovně-technických předpisech každého sportovního svazu, který podepsal Českou chartu proti dopingu.

 

Návrh na dopingovou kontrolu může podat i sportovní svaz, stejně tak může i navrhnout klíč výběru sportovců. Poslední slovo však má Exekutiva. Ta pak vysílá komisaře se speciálním pověřením na konkrétní akci.

 

Samotná dopingová kontrola pro sportovce začíná podpisem formuláře Výzvy k dopingové kontrole, po které se dostaví do místnosti dopingové kontroly. Zde může dostat nápoje v originálním uzavřeném obalu a odevzdá pod dohledem komisaře nejméně 75 ml moči. Ta se pak uzavře do dvou lahviček (vzorek A a B), které se zvlášť zajistí v kontejnerech mechanickými plombami. Lahvičky i plomby mají číselné kódy, které si vybere sám sportovec a laboratoř pak analyzuje vzorky zcela anonymně. Pražská laboratoř má jako jediná ve východní Evropě nejvyšší akreditaci podle MOV a je uznávána i mnoha důležitými mezinárodními sportovními federacemi (UCI, UEFA, IAAF a pod.). V případě pozitivního nálezu zakázané látky ve vzorku A má možnost sportovec nebo jím zmocněný odborník sledovat v laboratoři odplombování i celou analýzu vzorku B. Až pak je sportovec označen za pozitivního a sportovní svaz s ním zahájí disciplinární řízení.

 

Postihem pro provinilého sportovce a případně další osobu, jíž se prokáže spolúučast na pozitivním nálezu, je zákaz závodní činnosti. Při nálezu efedrinu, kofeinu a některých dalších stimulačních látek je zákaz jen tříměsíční, u ostatních látek a při použití zakázaných metod je zákaz dvouletý. Při opakovaných nálezech se sankce stupňují (za druhý nález například anabolik je již zákaz závodní činnosti doživotní). Některé mezinárodní sportovní federace mají stupnici postihů částečně odlišnou.

Tyto sankce i další ustanovení směrnice důsledně vychází z pravidel MOV a Rady Evropy. Stejně tak i materiál používaný k odběrům i jejich metodika jsou u nás v souladu s doporučeními Rady Evropy a MOV.

 

Součástí definice dopingu podle Lékařské komise MOV je výčet skupin zakázaných farmakodynamických látek a zakázaných dopingových metod spolu s upozorněním na látky podléhající některým omezením. Velmi důležitý je fakt, že jsou zakázány celé skupiny látek (nikoliv firemních názvů léků!!) a tyto skupiny jsou ilustrovány seznamem několika nejběžnějších příkladů. Na konci každého seznamu příkladů je dovětek "a příbuzné látky", což znamená příbuznost ke skupině z hlediska chemické stavby nebo účinku. Nestačí tedy, aby žádná ze složek léku nebyla na jakkoli širokém seznamu, při aplikaci léku je bezpečnější vyhledat radu odborníka. Pro rychlou laickou orientaci byly vydány praktické kartičky s názvy nejběžnějších povolených léků na nejběžnější nemoce.

 

Přibližně jednou ročně se uvedený seznam upřesňuje. Záleží to na vývoji poznání o účincích určitých látek, o jejich zneužívání a o způsobu jejich detekce. Často to jsou pouze upřesňující podmínky užívání určitých látek, limity tolerance například kofeinu nebo limit poměru testosteronu k epitestosteronu a podobně. Zde je potřeba poznamenat, že jakákoliv kalkulace s "povolenou" haninou určité látky může být v podmínkách extrémních výkonů a velkých individuálních rozdílů v metabolismu velmi ošidná. To se týká například kofeinu, i když jeden šálek běžné kávy či sklenice koly sama o sobě pozitivní výsledek nezpůsobí.

 

Dalším problémem jsou přípravky s obsahem tzv. efedrinů, které jsou často v lécích na choroby horních cest dýchacích (ale i ve Spasmoveralginu) a též někdy i v tzv. odtučňovacích čajích a jiných dietetických doplňcích (například Cyberblast a pod.). Pozor též i na reklamou doporučovaný Coldrex - obsahuje zakázaný fenylefrin. Stejně tak je potřeba zde poznamenat, že uvedené i ostatní stimulační látky a narkotická analgetika je možno bez obav používat k léčbě mimo soutěžní období, dopingové kontroly je sledují jen při soutěži. Částečně jsou pak omezeni v léčbě například astmatici, kteří mohou salbutamol, terbutalin a salmeterol užívat jen inhalačně a navíc jen po předchozím oznámení Exekutivě pro kontrolu dopingu. Dalším problémem jsou některá diuretika používaná při léčbě vysokého krevního tlaku. Zde je otázkou, zda takto postižený sportovec je bez rizika schopen podstoupit značné zátěže zejména v silových sportech.

 

Jak již vyplývá z poslední definice dopingu, motivy pro zákaz určitých látek a metod jsou jednak etické a jednak zdravotní. Z etického hlediska je to snaha o zajištění rovných podmínek pro všechny účastníky soutěží, které se nesmí stát soutěžemi farmaceutických firem a chemických laboratoří. V každém případě je doping podvod a jako podvod musí být vyřešen. Jak již bylo výše uvedeno, postižen je vždy provinilý sportovec a pokud to šetření případu prokáže i osoba, která se na pozitivním dopingovém nálezu podílela. Bohužel sportovec přistižený při dopingu téměř vždy zatajuje zdroj použitých zakázaných látek, čímž krátkozrace a sobecky napomáhá ohrožení svých dalších kolegů dealery dopingových látek nebo i nezodpovědnými trenéry či lékaři.

 

Neméně důležité je alarmující hledisko zdravotní. Stejně jako je široká paleta dopingových látek, tak je i velké množství možných zdravotních poškození sportovce. Každá zakázaná skupina farmak má odlišný důvod svého zneužívání a také má podobně odlišné vedlejší negativní účinky. Na tomto místě není možno všechna nebezpečí vyjmenovat, stačí však z historie připomenout, že dokonce úmrtím skončilo nejedno předávkování stimulancii, diuretiky i anaboliky. Ale i bez takto tragických konců (navíc často příznivci dopingu zpochybňovaných) jsou léčitelné i nevyléčitelné následky užívání zejména anabolických steroidů krutou daní za pochybný chvilkový efekt euforie na stupních vítězů či tučného šeku za "vítězství".

 

Skupiny látek zakázaných v určitých případech

 • alkohol
 • beta-blokátory
 • glukokortikosteroidy
 • lokální anestetika
 • kanabinoidy

Zakázané skupiny látek

 • anabolické látky
 • diuretika
 • mimetika
 • narkotika
 • peptidové hormony a jejich analoga
 • stimulacia
aFK

Diskuze » DOPINGOVÁ KONTROLA

Mohlo by Vás zajímat...


Stránky jsou věnovány informacím o výživových přípravcích, vitamínech, minerálech, doplňkové a sportovní výživě a látkám rostlinného původu. Stránky mají pouze informativní charakter.

Stránky se snaží podávat kvalitní, komplexní a objektivní informace. I přesto doporučujeme, veškeré zde získané informace porovnávat s dalšími zdroji, zejména z důvodu neustálého rozvoje vědních oborů spojených s oblastí zájmu těchto stránek.

Twitter NUTRIONczFacebook.com/nutrionczInstagram.com/nutrioncz

DOPINGOVÁ KONTROLA