BMIAlkoholDiskuze×

VYHLEDAT

Zavřít

Aminokyseliny, kyseliny

Anabolika, steroidy

Antioxidanty

Bílkoviny, proteiny

Chemie

Enzymy, koenzymy

Hubnutí, diety, redukce

Kreatin, kre-alkalyn...

Minerální látky

PelMel

Pitný režim

Pohybový aparát

Přídatné látky, aditiva...

Řasy

Rostliny, extrakty, silice

Sacharidy

Tuky, oleje

Vitaminy

Živočišné látky, extrakty

www.nutrion.cz/info

PRO SPRÁVNOU FUNKCI STRÁNEK POVOLTE JavaScript.


HMB, NOVODOBÝ SUPPLEMENT?

HMB je na současném kulturistickém trhu relativně nový, jedná se o beta-hydroxy-beta-methyl-butyrát (HMB), který se zdá být velice slibný. Má schopnost napomáhat sportovci maximalizovat nárůst svalové hmoty. HMB není steroid, ve skutečnosti není klasifikován jako droga ale pouze jako výživná látka. HMB splňuje kritéria pro výživný suplement, neboť ho můžeme nalézt v malém množství v některých druzích potravy (jako jsou sumcovité ryby a citrusové ovoce); vyskytuje se také v mateřském mléku a je užíván k rozvoji tělesných tkání.

 

Vědci předpokládají, že za stresových situací nevytvářejí ani zvířata ani lidé dostatečné množství HMB, které tkáně potřebují. Proto suplementace HMB při intenzívním tréninku může maximalizovat růst svalové tkáně tím, že dojde k naplnění potřeby této látky.

 

Prvotní výzkumy a biochemie HMB

HMB je produkt rozkladu (metabolit) aminokyseliny leucinu. Leucin můžeme nalézt ve všech proteinech, obsažených ve stravě a je nezbytným stavebním blokem proteinu všech tkání. Mezi aminokyselinami zaujímá leucin zvláštní postavení, patří mezi esenciální aminokyseliny (které musí být dodávány ve stravě) a je také jednou z aminokyselin s rozvětveným řetězcem (BCAA), neboť má uhlíkový atom, který odchyluje jednu větev od hlavní uhlíkové linie. Jeho hlavní role spočívá v regulaci proteosyntézy a proteinového rozkladu.

 

Metabolický původ a osud HMB

Prvním klíčem k porozumění efektu HMB je metabolismus proteinů. Bylo prokázáno, že první metabolit leucinu, zvaný ketoisokapronát (KIC), může duplikovat většinu (ne všechny), efekty leucinu na tkáně. Prvotní výzkumy zjistily, že jak leucin, tak KIC snižují proteolýzu a zvyšují proteosyntézu v izolovaných tkáních. Další studie odhalily, že u lidských subjektů ve stresových situacích bylo zjištěno díky přítomnosti dostatečného množství KIC šetření dusíkem a redukce využití glukózy svalovou tkání in-vivo, Dávky leucinu užité v těchto studíich se pohybovaly kolem 120 gramů denně, dávka KIC byla zhruba poloviční. Mnohem důležitější je fakt, že většina studíi byla prováděna za extrémních podmínek jako je vyhladovění, trauma nebo různá zranění. Studie leucinu a KIC nebyly provedeny za středně vysokého stresu jakým je intenzívní trénink.

 

Informace, týkající se KIC, hovoří o "leucinovém efektu", který ovšem není důsledkem leucinu ale dalších produktů rozkladu. Stejná otázka se týkala i efektu KIC, zda je to opravdu "práce" KIC nebo některých dalších produktů rozkladu, při němž vzniká asi osm různých chemických látek. Na počátku osmdesátých let vědci předpokládali, že existuje náhradní metabolická cesta leucinu, při níž vzniká KIC a z něj potom působením enzymu HMB. Vědci v Iowa State University, vedení Stevem Nissenem, Ph. D., prvně ověřili hypotézu, že metabolit HMB může způsobovat efekty leucinu a KIC na metabolismus proteinů, Jejich postulát je vedl k sérii pokusů na zvířatech a později na člověku, vše trvalo osm let. Tyto intenzívní studie indikovaly HMB jako bioaktivní komponent leucinového metabolismu, který hraje hlavní roli v metabolismu proteinů.

 

Pokusy s HMB na zvířatech

Hypotéza, že HMB může být efektivním suplementem maximalizujícím svalový růst a působícím preventivně proti odbourávání svalové hmoty v případech stresu, byla nejprve ověřena na zvířatech. Domestikovaná zvířata jako kuřata, hovězí dobytek a prasata jsou citlivá (stejně jako lidé) na negativní metabolické efekty stresu. Odpovědí na stres je stimulace nadledvinek, která vede k vylučování hormonu kortizolu, jenž má celou řadu vedlejších efektů, mezi něž patří stimulace odbourávání proteinů a suprese imunitního systému. U zvířat ve stresových situacích spočíval jejich důsledek ve snížení hmotnosti a zvýšeném sklonu k onemocněním, což obojí může ovlivnit ekonomiku chovu hospodářských zvířat. V sérii výzkumů několika druhů domestikovaných zvířat Nissem a jeho kolegové zkoumali efekty HMB na stress způsobený vnějším prostředím. U čerstvě vylíhlých kuřat, která se musí nutně nejprve adaptovat na jiné prostředí, snižuje HMB mortalitu o 90 % během prvních deseti dní života. U mladých telat vystavených stresu došlo u 80 % zvířat k výskytu pneumonie. U zvířat, která dostávala HMB se výskyt tohoto onemocnění snížil o 40 % a mortalita potom o 50 %. Během stresu na počátku laktace, kdy matka mobilizuje velké množství energie a proteinových rezerv, zvyšuje HMB hladinu energie v mléce. Mladá prasátka byla pak v průměru o 10 % větší a méně mladých zahynulo.

 

Shrnutí studíi suplementace HMB na zvířatech

Druh

Pokusy

Shrnutí

Křeček

3

snížení hladiny LDL cholesterolu

Prasata (odstavená)

2

HMB podporuje imunitní funkce

Prasata (v laktaci)

6

zvýšená produkce mléka o 10 %, mláďata jsou větší

Prasata (20 kg)

1

dávky HMB 50 x vyšší než jsou doporučované neprokázaly žádné vedlejší účinky

Dobytek (400 kg)

1

méně podkožního tuku

Dobytek (200 kg) ve stresu

4

nižší výskyt respiračních onemocnění

Ovce

3

zvýšené množství svalové hmoty, méně tuku, zlepšení imunitních funkcí

Kozy

1

zvýšené množství tuku v mléce (energie)

Kuřata

9

zvýšený růst, množství svalové hmoty a zlepšení imunitních funkcí

Obecně vzato bylo při pokusech na zvířatech zjištěno, že středně vysoký až vážný stres může být v mnoha oblastech ovlivněn HMB, který minimalizuje jeho negativní účinky a může zlepšit zdraví či zvýšit růst těchto zvířat. Bylo prokázáno, že HMB je bezpečný ve velmi široké škále dávek, u testovaných druhů nebyly zjištěny žádné vedlejší účinky.

 

Studie HMB prováděné s lidmi

Vliv HMB na zvířata byl prokazatelný. Otázkou je, zda bude tento produkt účinkovat na člověka, ovlivňovat stres a metabolismus proteinů. Zdálo se to velmi pravděpodobné zejména při intenzívním tréninku, kdy je prokazatelně vyšší možnost odbourávání proteinů a ovlivnění nárůstu svalové hmoty. Ačkoliv již bylo zjištěno, že u zvířat není HMB toxický, je nezbytné ověřit jeho bezpečnost u lidí, než se bude pokračovat s dalšími studiemi. Vědci na Vanderbilt University Medical Center provedli dvoudílnou studii.

 

První fáze se zúčastnilo 16 zdravých, neobézních jedinců (n=13 mužů a 3 ženy) ve věku 21 až 45 let, náhodně vybraným čtyřem z nich byl podávám HMB po dobu osmi dní. Dávky byly 0,5; 1; 2 nebo 4 gramy denně. Během těchto osmi dní nebyly zjištěny žádné vedlejší účinky, sledované rozborem krve, žádné hematologické nebo symptomatické změny. Výsledek této studie nabízel myšlenku, že je HMB bezpečný pro člověka stejně jako pro zvířata.

 

Druhá fáze studie měla ověřit bezpečnost a efektivnost HMB za velmi kontrolovaných podmínek. Šesti mužům bylo po dobu 14 dní podáváno placebo a po dobu dalších 14 dní 2 gramy HMB denně. Jedinci dostávali po celou dobu stejnou stravu. Byly prováděny krevní testy a kontrola moči kvůli rovnováze dusíku. Po dvou týdnech suplementace byly zaznamenány výrazné změny v krevní hematologii. Jedinou biochemickou změnou bylo snížení hladiny cholesterolu, další enzymy a indikátory orgánových funkcí zůstaly nezměněny. Proto vědci rozhodli, že HMB nezpůsobuje u lidí akutní riziko toxicity. Celkový proteinový obraz se u testovaných jedinců zlepšil a bylo zjištěno snížení množství dusíku v moči o 18 %. Více proteinů se tedy ukládalo v těle a tím bylo zajištěno zachování čisté svalové hmoty.

 

Tyto studie tedy došly k závěru, že HMB je bezpečný a má schopnost ovlivňovat retenci proteinů u normálních, zdravých jedinců. Pozdější výzkumy věnovali těmto výrazným změnám pozornost do té míry, že nebyl prokázán žádný vliv leucinu a všech jeho meta-bolitů na metabolismus proteinů u nestresovaných jedinců. Z těchto předběžných závěrů bylo vyvozeno, že suplementace HMB může být efektivní při zvýšení nárůstu svalové hmoty u trénujících jedinců.

 

HMB suplementace u cvičících jedinců

Intenzívní trénink navozuje stres, který může podporovat zvýšený rozklad proteinů ve svalech. To je vyrovnáváno zvýšenou proteosyntezou, ale pokud není dostatečná, nelze sledovat růst svalové tkáně. Bylo ovšem zjištěno, že HMB snižuje rozklad proteinů a jeho důsledkem je potom svalový růst.

První studie, věnující se sledování výkonnosti ve vztahu k HMB byla provedena Nissenem a kol.

V této studii se všech 41 sledovaných jedinců věnovalo intenzivnímu tréninku, jedna skupina byla kontrolní, druhá dostávala denně 1,5 gramu HMB a třetí potom 3 gramy HMB denně. Po jednom týdnu adaptační fáze byly po dobu třech týdnů sledovány efekty. Po jednom týdnu tréninku a suplementace byl proteinový rozklad u skupiny, která dostávala 3 gramy HMB denně, snížen o 44 % (ve srovnání se skupinou, která do-stávala placebo). Vše bylo zjišťováno pomocí měření hladiny 3-methylhistidinu (3-MH) vylučovaného v moči. 3-MH je specifická svalová aminokyselina, která je produkována a vylučována v moči pouze, pokud dochází k rozkladu proteinů. Rozklad svalových proteinů se dále snižoval po celou dobu třech týdnů. Druhým indikátorem svalového rozkladu je specifický svalový enzym zvaný kreatin fosfokináza (CPK). Hladina tohoto enzymu se díky suplementaci HMB výrazně snížila.

 

Biochemické indikátory svalového rozkladu zaznamenaly zvýšení síly a zvýšení množství svalové hmoty. Množství čisté hmoty se zvýšilo u skupin, které dostávaly o; 1,5 a 3 gramy HMB denně takto:

0,4; 0,8 a 1,2 kg za tři týdny, což je 10 %, 23 % a 29 %. Tato první studie tedy prokázala, že HMB může výrazně ovlivnit efekt rozkladu svalové hmoty a její nárůst jako reakce na intenzívní trénink.

 

Ačkoliv studie ukázala, že HMB může výrazně zlepšit nárůst svalové hmoty u netrénovaných cvičenců nebo nováčků, není známo, zda budou tyto efekty zaznamenány v případě pravidelného cvičebního programu. Druhá studie se věnovala vlivu HMB na netrénované a trénované jedince. Výsledky této nedávné studie byly prezentovány na Experimental Biology Meeting 15. dubna 1996. Nejenom, že byl potvrzen efekt na netrénované jedince, ale výsledky byly zaznamenány i s pravidelně trénujícími lidmi. Během této čtyřtýdenní studie byla sledovaným subjektům podávána dávka 3 gramy HMB denně ve třech oddělených dávkách. Jak trénovaní, tak netrénovaní jedinci, byli po tuto dobu podrobováni pravidelným tréninkům se zátěží.

 

HMB byl efektivní u již trénujících jedinců i u nováčků. Výsledek tedy zcela jasně hovořil ve prospěch HMB suplementace. Díky HMB došlo ke zvýšení množství čisté hmoty o 2 kg neboli 3,1 % a snížení množství tělesného tuku o 1 kg neboli 7,3 % (obojí je výrazně lepší než výsledky kontrolní skupiny). Jedinci, kteří dostávali HMB také prokázali zvýšení síly při bench pressu o 10 kg, což znamenalo 37 % zvýšení oproti kontrolní skupině a podobné výsledky byly zjištěny i u ostatních cviků. Studie je nyní prováděna i u cvičících žen.

 

Hypotézy funkce HMB

Z výzkumů na zvířatech i u lidí je jasné, že HMB hraje nějakou roli v proteinovém metabolismu, zejména za stresových situací. Ačkoliv si nikdo s těmito mechanismy není jistý, vědci vypracovali dvě hypotézy:

  • HMB může být nezbytným komponentem buněčné membrány, vědci přepokládají, že v případě stresové situace není tělo schopno pokrýt požadavek této látky. Možná také stres mění enzymy nebo koncentraci určitých biochemických látek, čímž je snížena produkce HMB. Aby bylo dosaženo maximálního svalového výkonu a funkcí imunitního systému, je nezbytná suplementace HMB.
  • HMB může regulovat enzymy odpovědné za rozklad svalové tkáně, Tato teorie je podpořena důkazem, zjištěným v mnoha studíich, kdy biochemické indikátory svalového rozkladu byly sníženy (CPK a 3-MH). Kromě toho použila nedávná studie izolovaný sval krysy a kuřete k určení, zda může HMB přímo snižovat rozklad proteinů.

Rozsáhlá databáze výsledků z pokusů na zvířatech spolu se šesti studiemi provedenými s lidmi prokazuje, že je HMB slibnou látkou, která maximalizuje svalové funkce a množství svalové hmoty u lidí a zvířat. Rovněž upevňuje jejich zdraví. HMB by mohl najít uplatnění při onemocněních, kdy dochází k rozkladu svalové tkáně a při zpomalení tohoto procesu, který se obvykle objevuje jako příznak stárnutí. V současné době se výzkumy dále provádějí, týkají se jak zjištění přesného působení a biochemických akcí HMB, tak jeho vlivu na choroby, které provází odbourávání svalové hmoty a zachování svaloviny u žen, které snížily svou tělesnou hmotnost.

 

Závěr

Jak se zdá, je HMB velmi zajímavý výživový suplement, který nabízí celou řadu pozitivních efektů pro intenzívně trénující kulturisty a další sportovce, stejně jako pro příznivce fitness, Může působit také jako látka upevňující zdraví celé populace. HMB je velmi bezpečný a prokázal svou efektivnost v celé škále klinických pokusů u zvířat i lidí. Jak efektivní tento suplement může být pro kulturisty, to teprve uvidíme. Ale to, co se dokázalo dodnes, je při nejmenším velmi zajímavé.

 

Shrnutí důležitých vlastností HMB

  • HMB je přírodní produkt, vznikající v našem těle, který můžeme nalézt v mnoha druzích stravy, mezi něž patří například mateřské mléko.
  • HMB má vliv na imunitní systém zvířat a může působit preventivně proti onemocněním ze stresu.
  • Díky HMB dojde ke snížení svalové proteolýzy, vzniklé díky intenzivnímu cvičení a je tak urychlena regenerace.
  • Vědci zjistili, že v některých případech může HMB urychlovat odbourávání tuku.
  • HMB zvyšuje množství svalové hmoty a sílu jak u nováčků, tak u zkušených trénovaných jedinců.
  • Díky suplementaci HMB můžeme sledovat zvýšení anabolických efektů tréninku o alespoň 50%.
aFK

Diskuze » HMB, NOVODOBÝ SUPPLEMENT?

Mohlo by Vás zajímat...


Stránky jsou věnovány informacím o výživových přípravcích, vitamínech, minerálech, doplňkové a sportovní výživě a látkám rostlinného původu. Stránky mají pouze informativní charakter.

Stránky se snaží podávat kvalitní, komplexní a objektivní informace. I přesto doporučujeme, veškeré zde získané informace porovnávat s dalšími zdroji, zejména z důvodu neustálého rozvoje vědních oborů spojených s oblastí zájmu těchto stránek.

Twitter NUTRIONczFacebook.com/nutrionczInstagram.com/nutrioncz

HMB, NOVODOBÝ SUPPLEMENT?